Majutus ja toitlustamine
​Kalandus ja merendus
​Aiandus ​Poolsaare külad
Muu

Mittetulundusühingu Juminda külaselts põhikiri

1. Nimetus, aadress

1.1. Nimetus eesti keeles: Juminda külaselts.

1.2. Juminda külaseltsi (edaspidi mittetulundusühing) asukoht ja aadress: Eesti Vabariik, Harju maakond, Loksa vald, Juminda küla.

2. Mittetulundusühingu eesmärgid

2.1. külaliikumise edendamine;

2.2. külaelanike põhjaveega varustamine ja veetrasside hooldamine Juminda külas.

3. Liikmeks vastuvõtmise ja mittetulundusühingust väljaastumise ja väljaarvamise tingimused ja kord

3.1. Mittetulundusühingul peab olema vähemalt 5 (viis) liiget. Kui mittetulundusühingu liikmete arv langeb alla 5 (viie), peab juhatus 3 (kolme) kuu jooksul esitama mittetulundusühingu lõpetamise avalduse.

3.2. Mittetulundusühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab ja arvestust korraldab juhatus.

3.3. Kui juhatus keeldub taotlejat vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.

3.4. Liikmelisust mittetulundusühingus ja liikmeõiguse teostamist ei saa üle anda ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma korral või juriidilisest isikust lõppemise korral tema liikmelisus mittetulundusühingus lõpeb.

3.5. Liikmelisus säilib juriidilisest isikust liikme ümberkujundamisel seaduses sätestatud viisil.

3.6. Mittetulundusühingu liikmel on õigus avalduse alusel mittetulundusühingust välja astuda igal ajal, teatades sellest 1 (üks) kuu ette.

3.7. Liikme võib mittetulundusühingust välja arvata järgmistel juhtudel:

1) põhikirja sätete täitmata jätmisel;

2) ühingu olulisel määral kahjustamise tõttu;

3) ühingu liikme mitteosalemisel ühingu tegevuses.

3.8. Kui liikme väljaarvamise otsustab juhatus, võib liige nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt.

3.9. Välja arvatud liikmele tuleb tema väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada.

3.10. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, peab väljaarvatud liige üldkoosoleku otsusega ettenähtud liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest.

3.11. Isikul, kelle liikmelisus mittetulundusühingus on lõppenud, ei ole õigusi ühingu varale.

4. Liitumismaks ja liikmemaks

4.1. Mittetulundusühingu kohustuvad tasuma liitumismaksu ja liikmemaksu.

4.2. Liitumismaksu ja liikmemaksu suuruse määrab üldkoosolek.

4.3. Liikmemaks tasutakse kord kvartalis kas sularahas või pangaülekandega mittetulundusühingu arvelduskontole.

5. Liikmete õigused ja kohustused

5.1. Mittetulundusühingu liikmel on õigus:

1) osaleda mittetulundusühingu üldkoosolekutel isiklikult või esindaja vahendusel;

2) saada juhatuselt teavet kõigist üldkoosoleku päevakorda võetud küsimustest;

3) valida ja olla valitud mittetulundusühingu juhatusse;

4) saada üldkoosoleku protokoll või selle ärakiri;

5) avalduse alusel mittetulundusühingust välja astuda;

6) kasutada mittetulundusühingu käsutuses olevat vara ja teavet;

7) kasutada mittetulundusühingu abi vastavalt juhatuse poolt kehtestatud korrale;

8) kuuluda mittetulundusühingu poolt moodustatud ühendustesse;

9) kasutada mittetulundusühingu sümboolikat vastavalt juhatuse poolt kehtestatud korrale.

5.2. Mittetulundusühingu liige on kohustatud:

1) järgima mittetulundusühingu põhikirja sätteid;

2) osalema aktiivselt mittetulundusühingu ettevõtmistes põhikirjaliste eesmärkide saavutamisel;

3) hoidma ja otstarbekalt kasutama mittetulundusühingu vara.

6. Juhtimine

6.1. Mittetulundusühingu kõrgemaiks organiks on selle liikmete üldkoosolek, millest võivad osa võtta kõik mittetulundusühingu liikmed.

6.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

1) põhikirja muutmine;

2) eesmärgi muutmine;

3) juhatuse liikmete valimine;

4) juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes mittetulundusühingu esindaja määramine;

5) järelvalve teostamine juhatuse tegevuse üle;

6) juhatuse poolt esitatud järgneva aasta tegevuskava ja eelarve arutamine ja vastuvõtmine;

7) liitumismaksu ja liikmemaksu suuruse määramine.

6.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.

6.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 1 (üks) nädal.

6.5. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 (üks kümnendik) mittetulundusühingu liikmetest. Kui juhatus üldkoosolekut kokku ei kutsu, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda, teatades sellest liikmetele üks nädal ette.

6.6. Üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma siis, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole mittetulundusühingu liikmetest. Igal liikmel või tema esindajal on üldkoosolekul 1 (üks) hääl.

6.7. Kui üldkoosolek ei ole pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, sõltumata sellest, kas osales üle poole liikmeist või ei, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekus osaleb või on esindatud vähemalt kaks liiget.

6.8. Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud eelpool nimetatud nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekus osalevad või on esindatud kõik liikmed.

6.9. Üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma küsimustes, mis on koosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud.

6.10. Üldkoosolekus võib osaleda ja hääletada mittetulundusühingu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volitus. Esindajaks võib olla ainult teine mittetulundusühingu liige.

6.11. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekus osalenud mittetulundusühingu liikmeist või nende esindajaist.

6.12. Mittetulundusühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi mittetulundusühingu liikmete nõusolek.

6.13. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik mittetulundusühingu liikmed.

6.14. Igal mittetulundusühingu liikmel on 1 (üks) hääl. Liige ei või hääletada, kui üldkoosolek otsustab temaga või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

6.15. Mittetulundusühingu juhatus koosneb 5 (viiest) liikmest. Mittetulundusühingut esindavad kõigis õigustoiminguis vähemalt 2 (kaks) juhatuse liiget korraga.

6.16. Juhatuse liikmed valib üldkoosolek.

7. Lõpetamine

7.1. Mittetulundusühing lõpetatakse:

1) üldkoosoleku otsusega;

2) pankrotimenetluse alustamisega mittetulundusühingu vastu;

3) mittetulundusühingu liikmete vähenemisel alla 5 (viie).

Mittetulundusühingu lõpetamise võib alati otsustada üldkoosoleku otsusega.

7.2. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 (kahe kolmandiku) üldkoosolekus osalenud või esindatud liikmeist.

7.3. Mittetulundusühingu lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Likvideerimine viiakse läbi kooskõlas mittetulundusühingute seadusega.

7.4. Mittetulundusühingu likvideerijaiks on juhatuse liikmed. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus, kes määrab ka likvideerijate tasustamise korra ja tasu suuruse.

7.5. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja vara deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara võrdsetes osades mittetulundusühingu lõpetamise ajal selle liikmeks olnud isikute vahel.

7.6. Mittetulundusühingu sundlõpetamise korral põhjusel, et selle eesmärk või tegevus on vastuolus põhiseadusliku korra, kriminaalseaduse või heade tavadega, läheb peale võlausaldajate nõuete rahuldamist vara riigile.

7.7. Vara võib õigustatud isikute vahel jagada peale 6 (kuue) kuu möödumist viimase likvideerimisteate avaldamist.

Põhikiri on kinnitatud 21. juunil 2003. aastal sõlmitud asutamislepinguga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kirikuteated (0)Uudiste arhiiv
Uudised puuduvad
 Külaelu (0)Uudiste arhiiv
Uudised puuduvad
 Kuulutused (0)Uudiste arhiiv
Uudised puuduvad